Financiële situatie

Via onze nieuwsbrief hebben we jullie steun gevraagd voor ’t LaefHoês. Daarbij hebben we beloofd om als bestuur van het Laefhoes duidelijkheid geven over de financiële situatie. Hier volgt een korte samenvatting. U kunt een exploitatieoverzicht aanvragen bij info@laefhoes.nl .

Inkomsten

Onze inkomsten bestaan vooral uit de opbrengsten uit huur + servicekosten, aangevuld met een bijdrage van de Gemeente Horst a/d Maas, fondsen plus schenkingen en donaties.

Er zijn nog enkele ruimtes voor verhuur beschikbaar. Daarnaast hebben enkele kleine huurders te kennen geven om februari 2021 te willen stoppen. Dat betekent ca. € 3.786 minder huurinkomsten op jaarbasis.

Uitgaven

De uitgaven bestaan uit personeelskosten, huisvestigingskosten, algemene kosten plus aflossingen en rente op de (hypothecaire) leningen.

Het exploitatieresultaat is negatief en bedroeg over 2018 -€ 7.119 en 2019 -€ 7.413. Hierdoor konden wij ook geen reservering voor groot onderhoud doen (jaarlijks € 5.000).

Toelichting

Het LaefHoês is in maart 2018 geconfronteerd met brandschade en deze gebeurtenis heeft nog steeds enige nasleep.  Daarbij komt dit jaar ook nog de coronaproblematiek. In verband met dit laatste hebben wij van onze hypotheekverstrekker uitstel van aflossingen gekregen voor de periode april t/m september 2020.

’t Laefhoes heeft in 2017 (hypothecaire) leningen afgesloten, groot € 716.000. Per 31 december 2019 bedroeg de totale (hypotheek)schuld  nog € 670.238. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen ca. € 43.000 per jaar. Het tekort om de kapitaallasten over 2018 en 2019 te kunnen betalen bedroeg per jaar ca. € 14.000, inclusief € 5.000 reservering voor groot onderhoud.

Mocht u nog vragen hebben of een exploitatieoverzicht wensen, neem dan contact op met  info@laefhoes.nl